Govorno-jezički poremećaji

DISLALIJA (Dyslalia)

Dislalija je poremećaj izgovora glasova kod deteta sa normalnim fiziološkim sluhom, normalnom inervacijom govornih organa, normalnim intelektualnim sposobnostima i normalnom razvijenošću ostalih jezičkih sposobnosti.

Dislalija je nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru pojedinih glasova.

Ispoljava se kao:

 • Omisija (izostavljanje) glasova,
 • Supstitucija (zamenjivanje) glasova
 • Distorzija (nepravilan izgovor) glasova

Dislalija je isključivo poremećaj izgovora glasova, a ostale jezičke komponente su razvijene u skladu sa uzrastom.

 

DISLEKSIJA (Dyslexia)

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova.

Disleksija predstavlja značajno neslaganje između posotojećeg i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast.

Psiholingvističke karakteristike:

 • Čitanje i pisanje ispod nivoa očekivanog za uzrast i inteligenciju,
 • javljaju se često bizarne greške u pravopisu,
 • loša orijentacija,
 • loša kratkoročna memorija (pamćenje uputstava),
 • neodređena lateralizovanost.

Nemogućnost auditivne percepcije i diferenciranje fonema je jedan od najznačajnijih simptoma disleksije (nerazlikovanje fonema sličnih po zvučnosti, ili izostavljanje poslednjeg glasa).

Tipovi pogrešaka:

 • Nemogućnost zapamćivanja slova,
 • Nemogućnost tačne identifikacije slova koja su slična po obliku,
 • Zamena vokala unutar reči,
 • Nemogućnost povezivanja slova u kontinuirani niz,
 • Odvojeno čitanje slovo po slovo ili reč po reč,
 • Preskakanje redova,
 • Pogrešno shvatanje značenja teksta.

 

DISGRAFIJA (Dysgraphia)

Disgrafija je poremećaj u učenju pisanja ili sticanja sposobnosti pisanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, adekvatne edukacije i socioloških uslova.

 

RAZVOJNA DISFAZIJA (Dysphasia)

Razvojna disfazija je poremećaj govora i jezika kod kojeg je sposobnost deteta da govori ili razume govor ispod očekivanog za njegov mentalni uzrast.

Razvojna disfazija podrazumeva:

 • Normalnu inteligenciju,
 • dobar sluh,
 • normalan socio-emocionalni razvoj deteta,
 • nepostojanje traumatskih povreda glave.

Razlikuju se dva tipa razvojne disfazije.

Disfazija ekspresivnog tipa

Poremećaj govora i jezika kod kojeg je sposobnost deteta da govori ispod očekivanog za uzrast, ali je razumevanje donekle očuvano.

Disfazija receptivnog tipa

Poremećaj govora i jezika kod kojeg je sposobnost deteta da razume govor ispod očekivanog za uzrast, a posledica toga je nemogućnost govora.

Jezički deficiti:

 • Ne razume proste i jednostavne naloge,
 • ne odaziva se na ime,
 • oskudan rečnik (10-tak reči),
 • često premešta glasove ili slogove u reči,
 • rečenica je jako kratka (ako postoji),
 • ne izgovara veliki broj glasova i ne pravi razliku između glasova sličnih po zvičnosti (p-b; s-š; ž-z),
 • ne razlikuje rod, teško usvaja množinu, ne koristi prideve, predloge i veznike.

  

ALALIJA (Alalia)

Alalija je stanje potpune nerazvijenosti govora i jezika kod dece koja imaju očuvan sluh, ali koja nisu u stanju da razumeju govornu poruku, zbog perceptivnih smetnji nastalih oštećenjem ili disfunkcijom CNS-a (centralnog nervnog sistema) na nivou auditivnih kortikalnih oblasti.

Postoje dva tipa alalija: senzorna i motorna.

Senzornu alaliju karakteriše:

 • deca ne govore ili govor nedovoljno za svoj uzrast,
 • neka deca su ćutljiva, povučena u sebe, nedruželjubiva, stidljiva,
 • neka deca su plašljiva, plačljiva sa povremenim jakim napadima vrištanja, bacanja na zemlju i drugim sličnim oblicima neuljudnog ponašanja,
 • imaju kratkotrajnu pažnju,
 • ne razumeju govornu poruku,
 • neka deca izgrade svoj način vokalizacije potpuno nerazumljiv za druge.

Motornu alaliju karakteriše:

 • deca imaju deficite u ekspresivnom govoru (govorna produkcija),
 • razumeju govor sredine u kojoj žive,
 • reaguju pozitivno na izvršavanje usmenih naloga,
 • imaju izgrađen unutrašnji govor na nivou proste rečenice,
 • komuniciraju gestovima ili sa nekoliko dvosložnih reči u kojima se ponavlja isti slog (ma-ma, ba-ba, ta-ta),
 • mnoga od ove dece ispoljavaju nemir, agresivnost.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress